Polityka Anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia,

W przypadku umowy sprzedaży: w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wzięła lub wzięła w posiadanie ostatni towar.
W przypadku umowy o dostarczenie kilku towarów zamówionych przez konsumenta jako część jednego zamówienia i dostarczanych osobno: dzień, w którym Państwo lub strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego towaru.
W przypadku umowy o dostawę towaru w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach: w dniu, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki.
W przypadku umowy o regularną dostawę towarów w określonym czasie: w dniu, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie pierwszego towaru.
W przypadku zbiegu kilku wariantów decydujące znaczenie ma ostatni punkt w czasie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Schaubel & Peukert GmbH, Zeppelinstraße 10, 7628 Landau, Niemcy) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo, faks lub e-mail wysłany pocztą) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas niedroga dostawa standardowa), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy.

W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam (Schaubel & Peukert GmbH, Zeppelinstraße 10, 76829 Landau) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości muszą być zgłoszone w ciągu 2 dni roboczych od daty dostawy. Wymagamy przesłania e-mailem dowodu w postaci zdjęcia wszystkich uszkodzeń. Dokładna ilość brakujących lub uszkodzonych elementów musi być zgłoszona na piśmie, wtedy zostaną wysłane zamienniki.

Będziesz odpowiedzialny za natychmiastowe koszty zwrotu towaru.

Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:

* Umowy o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja wymaga indywidualnego wyboru lub określenia przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.

Koniec polityki anulowania.

Wzór formularza odstąpienia od umowy zgodnie z art. 246a § 1 ust. 2 nr 1 i § 2 ust. 2 nr 2 EGBGB (ustawa wprowadzająca do niemieckiego kodeksu cywilnego)
Jeśli chcą Państwo odwołać umowę, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go do nas.

Schaubel & Peukert GmbH DriftElement
Kleiner Sand 2
76829 Landau in der Pfalz
+49 175 6489625
[email protected]

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/odwołuję (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*):

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*):

Nazwa konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

WYSOKIE OBROTY