Ogólne Warunki Handlowe

Partner kontraktowy
Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (AGB) zostaje zawarta umowa pomiędzy klientem a

Schaubel & Peukert GmbH

Siedziba firmy:

Kleiner Sand 2, 76829 Landau, Niemcy

Dyrektorzy zarządzający przedsiębiorstwem:
Maximilian Schaubel & Uwe Peukert.

zwanym dalej dostawcą, dochodzi do zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia
Niniejsza umowa reguluje sprzedaż nowych towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego oferenta. Ze względu na szczegóły danej oferty odsyłamy do opisu produktu na stronie oferty.

Zawarcie umowy
Umowa zawierana jest w elektronicznych transakcjach handlowych za pośrednictwem systemu sklepowego lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon i poczta elektroniczna. W tym kontekście przedstawione oferty stanowią niewiążące zaproszenie do złożenia oferty w ramach zamówienia klienta, którą dostawca może następnie zaakceptować. Proces zamawiania w celu zawarcia umowy obejmuje następujące kroki w systemie sklepowym:

Wybór oferty w żądanej specyfikacji
Umieszczenie oferty w koszyku
Sprawdzenie koszyka i naciśnięcie przycisku prowadzącego do kasy
Wprowadzanie adresu do faktury i dostawy
Wybór metody płatności
Sprawdzanie i przetwarzanie zlecenia i wszystkich wpisów
Naciśnięcie przycisku realizującego zlecenie
Otrzymanie e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia

Oprócz systemu sklepowego, zamówienia można składać również za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon/e-mail), przy czym proces składania zamówienia w celu zawarcia umowy obejmuje następujące kroki:

Zapytanie drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy
Uzyskanie porady i/lub złożenie oferty
Przyjęcie oferty i zamówienie odpowiedniego produktu lub usługi
Otrzymanie e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia
Z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia umowa zostaje zawarta.

Zachowanie tytułu prawnego
Dostarczony towar pozostaje własnością dostawcy do momentu otrzymania pełnej zapłaty.

Rezerwacje
Dostawca zastrzega sobie prawo do niewykonania obiecanej usługi w przypadku niedostępności.

Ceny, koszty wysyłki, koszty zwrotu
Wszystkie ceny są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Oprócz cen końcowych, w zależności od rodzaju wysyłki, powstają dalsze koszty, które zostaną wskazane przed wysłaniem zamówienia. Jeżeli prawo do odstąpienia od umowy istnieje i zostanie wykorzystane, klient ponosi koszty zwrotu.

Warunki płatności
Klient ma do dyspozycji wyłącznie następujące możliwości płatności: przedpłata przelewem bankowym, polecenie zapłaty, usługodawca płatności (PayPal), płatność gotówką przy odbiorze, karta kredytowa. Inne metody płatności nie są oferowane i zostaną odrzucone.

Kwotę wynikającą z faktury należy przelać z góry na konto wskazane na fakturze po otrzymaniu faktury, która zawiera wszystkie dane do przelewu i jest wysyłana pocztą elektroniczną. Kwotę wynikającą z faktury należy przelać z góry na wskazane tam konto po otrzymaniu faktury, która zawiera wszystkie dane do przelewu i jest wysyłana wraz z przesyłką. Kwota faktury zostanie pobrana przez dostawcę w drodze polecenia zapłaty na podstawie upoważnienia klienta do polecenia zapłaty z podanego przez niego konta.

W przypadku korzystania z usług powiernika / dostawcy usług płatniczych, umożliwia to usługodawcy i klientowi wzajemną realizację płatności. W ten sposób dostawca usługi escrow/usługi płatniczej przekazuje płatność klienta do dostawcy. Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej danego dostawcy usług escrow/usług płatniczych.

Kwotę faktury można również zapłacić gotówką w siedzibie dostawcy w normalnych godzinach pracy po odliczeniu kosztów wysyłki. Jeśli płatność dokonywana jest kartą kredytową, klient musi być posiadaczem karty. Karta kredytowa zostanie obciążona po wysłaniu towaru.

Klient zobowiązany jest do zapłaty lub przelewu kwoty widniejącej na fakturze na konto wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Płatność jest wymagalna bez potrąceń od daty wystawienia faktury. Po upływie terminu płatności, który jest tym samym określony kalendarzowo, klient popada w zwłokę nawet bez upomnienia.

Prawo zatrzymania klienta, które nie jest oparte na tym samym stosunku umownym, jest wykluczone. Potrącenie z roszczeniami klienta jest wykluczone, chyba że są one bezsporne lub prawomocnie stwierdzone.

Warunki dostawy
Towar zostanie wysłany niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania płatności. Wysyłka następuje średnio najpóźniej po 3 dniach. Przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w 5 dniu po otrzymaniu zamówienia. Standardowy czas dostawy wynosi 4 dni, chyba że w opisie przedmiotu podano inaczej.

Dostawca wysyła zamówienie z własnego magazynu, gdy tylko całe zamówienie znajdzie się w magazynie, lub zamówienie zostanie wysłane przez producenta, gdy tylko całe zamówienie znajdzie się w magazynie. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich opóźnieniach.

Jeżeli dostawca nie jest odpowiedzialny za trwałą przeszkodę w dostawie, w szczególności za siłę wyższą lub niedostarczenie towaru przez jego własnych dostawców, mimo że odpowiednia transakcja pokrywająca została dokonana w odpowiednim czasie, dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy z kontrahentem w tym zakresie. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a otrzymane świadczenia, w szczególności płatności, zostaną zwrócone.

Gwarancja
Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odpowiedzialności za wady oferowanych usług zgodnie z odpowiednimi przepisami niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). W przypadku odstępstw od tej zasady, gwarancja jest regulowana odpowiednimi postanowieniami Ogólnych Warunków Handlowych (OWH). Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, okres gwarancji na nowe towary jest ograniczony do jednego roku. Dostawca ma prawo wyboru między naprawą a nową dostawą w przypadku późniejszego wykonania, jeśli towar jest nowy, a klient jest przedsiębiorcą.

Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, gwarancja na towary używane jest wykluczona. Jeśli klient jest konsumentem, okres gwarancji na towary używane jest ograniczony do jednego roku. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych klienta z tytułu naruszenia życia, ciała, zdrowia lub istotnych zobowiązań umownych, które muszą być koniecznie spełnione, aby osiągnąć cel umowy. Nie dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych po rażąco niedbałym lub umyślnym naruszeniu obowiązków przez świadczeniodawcę, jego przedstawiciela prawnego lub pełnomocnika. We wszystkich innych aspektach obowiązują przepisy prawne.

Projekt umowy
Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i/lub przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na klienta w momencie przekazania, w przypadku wysyłki w momencie dostarczenia towaru do wybranego w tym celu usługodawcy. Klient nie ma możliwości bezpośredniego dostępu do zapisanego tekstu umowy. Klient może skorygować błędy w danych wejściowych podczas procesu zamawiania. W tym celu może on przejść na ostatnią stronę procesu zamówienia, bezpośrednio korygując błędne informacje dowolnego rodzaju poprzez kliknięcie w odpowiednie pola, a następnie żądane, poprawione dane.

Polityka anulowania
Prawo do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Okres cofnięcia wynosi czternaście dni od dnia,

W przypadku umowy sprzedaży: w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, wzięła lub wzięła w posiadanie ostatni towar.
W przypadku umowy o dostarczenie kilku towarów zamówionych przez konsumenta jako część jednego zamówienia i dostarczanych osobno: dzień, w którym Państwo lub strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego towaru.
W przypadku umowy o dostawę towaru w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach: w dniu, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki.
W przypadku umowy o regularną dostawę towarów w określonym czasie: w dniu, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie pierwszego towaru.

W przypadku zbiegu kilku wariantów decydujące znaczenie ma ostatni punkt w czasie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Schaubel & Peukert GmbH, Zeppelinstraße 10, 76829 Landau, Niemcy) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jasnego oświadczenia (np. list, faks lub e-mail wysłany pocztą). Mogą Państwo skorzystać z załączonego przykładowego formularza anulowania rezerwacji, który nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje cofnięcia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas niedroga dostawa standardowa).

W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam (Schaubel & Peukert GmbH, Zeppelinstraße 10, 76829 Landau) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

Koniec polityki anulowania.

Wzór formularza odstąpienia od umowy zgodnie z art. 246a § 1 ust. 2 nr 1 i § 2 ust. 2 nr 2 EGBGB (ustawa wprowadzająca do niemieckiego kodeksu cywilnego)
Jeśli chcą Państwo odwołać umowę, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go do nas.

Schaubel & Peukert GmbH
Kleiner Sand 2, 76829 Landau, Niemcy

Telefon: +49 175 6489625
E-mail: [email protected]

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/odwołuję (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*):

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*):

Nazwa konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli zawiadomienie jest składane w formie papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zastrzeżenie
Roszczenia odszkodowawcze klienta są wykluczone, o ile w dalszej części nie postanowiono inaczej. Dotyczy to również przedstawicieli i pomocników usługodawcy, jeśli klient będzie wnosił przeciwko nim roszczenia odszkodowawcze.

Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu naruszenia życia, ciała, zdrowia lub istotnych zobowiązań umownych, które muszą być koniecznie spełnione, aby osiągnąć cel umowy. Nie dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych po rażąco niedbałym lub umyślnym naruszeniu obowiązków przez świadczeniodawcę, jego przedstawiciela prawnego lub pełnomocnika.

Zakaz cesji i zastawu
Wierzytelności lub prawa klienta wobec usługodawcy nie mogą zostać scedowane lub zastawione bez zgody usługodawcy, chyba że klient udowodnił uzasadniony interes w cesji lub zastawie.

Język, miejsce jurysdykcji i prawo właściwe
Umowa została sporządzona w języku niemieckim. Dalsza realizacja stosunku umownego odbywa się w języku niemieckim. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku konsumentów obowiązuje to tylko w takim zakresie, w jakim nie ogranicza to przepisów prawnych państwa, w którym klient ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Ochrona danych
W związku z zainicjowaniem, zawarciem, realizacją i rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży na podstawie niniejszych warunków handlowych, dane są gromadzone, zapisywane i przetwarzane przez oferenta. Dzieje się to w kontekście przepisów prawnych. Usługodawca nie przekazuje żadnych danych osobowych klienta osobom trzecim, chyba że byłby do tego prawnie zobowiązany lub klient wyraził na to wcześniej wyraźną zgodę.

W przypadku korzystania z usług osób trzecich w związku z obsługą procedur przetwarzania danych, należy przestrzegać przepisów federalnej ustawy o ochronie danych. Dane podane przez klienta w trakcie składania zamówienia będą przetwarzane wyłącznie w celu skontaktowania się z klientem w ramach realizacji umowy i tylko w celu, w jakim klient je podał.

Dane te zostaną przekazane firmie spedycyjnej, która jest odpowiedzialna za dostawę towaru zgodnie z zamówieniem, tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Dane dotyczące płatności zostaną przekazane do instytucji kredytowej, której zlecono płatność. O ile dostawca podlega okresom przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym lub podatkowym, przechowywanie niektórych danych może trwać do dziesięciu lat.

Podczas wizyty w sklepie internetowym dostawcy rejestrowane są anonimowe dane, które nie pozwalają na wyciąganie wniosków na temat danych osobowych i nie mają takiego zamiaru, w szczególności adres IP, data, godzina, typ przeglądarki, system operacyjny i odwiedzane strony. Na życzenie klienta dane osobowe zostaną usunięte, poprawione lub zablokowane w ramach przepisów prawnych. Możliwa jest swobodna informacja o wszystkich danych osobowych klienta.

W przypadku pytań i wniosków o usunięcie, poprawienie lub zablokowanie danych osobowych, jak również gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania, klient może skontaktować się z następującym adresem:

Schaubel & Peukert GmbH
Kleiner Sand 2
76829 Landau

Telefon: +49 175 6489625
E-mail: [email protected]

Klauzula rozdzielności
Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWH nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

WYSOKIE OBROTY