Gjurmë

www.driftelement.com është një ofertë e

Schaubel & Peukert GmbH

Zyra e regjistruar:

Kleiner Sand 2, 76829 Landau

Drejtori Menaxhues i kompanisë:

Maximilian Schaubel & Uwe Peukert

Kontaktoni:

E-Mail: [email protected]

Telefon: + 49 175 6489625

Regjistrimi i hyrjes:

Regjistrimi në regjistrin tregtar.

Giykata e gjendjes civile: Landau in der Pfalz
Numrin e regjistrimit: HRB 32871

Webdesign, Online-Marketing & mirëmbajtjen: landau-webdesign.de

Zgjidhjen e kontesteve
Komisioni Evropian ofron një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet (OS):
http://ec.europa.eu/consumers/odr
Adresa jonë e postës elektronike mund të gjendet më sipër në print.
Ne nuk jemi të gatshëm ose të detyruar të marrim pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të konsumatorit.

Përgjegjësia për përmbajtjen
Si ofrues shërbimi, ne jemi përgjegjës për përmbajtjen tonë në këto faqe sipas Seksionit 7, Paragrafi 1 i Aktit Gjerman të Telemedias (TMG). Sipas §§ 8 deri në 10 TMG, megjithatë, ne si ofrues shërbimi nuk jemi të detyruar të monitorojmë informacionet e transmetuara ose të ruajtura të palëve të treta ose të hetojmë rrethanat që tregojnë aktivitet të paligjshëm.
Detyrimet për të hequr ose bllokuar përdorimin e informacionit sipas ligjeve të përgjithshme mbeten të paprekura. Megjithatë, përgjegjësia në këtë drejtim është e mundur vetëm nga momenti në të cilin dihet dijenia për një shkelje specifike të ligjit. Sapo të marrim dijeni për ndonjë shkelje të ligjit, do ta heqim menjëherë këtë përmbajtje.

Përgjegjësia për lidhjet
Oferta jonë përmban lidhje me uebsajte të jashtme të palëve të treta, në përmbajtjen e të cilave ne nuk kemi asnjë ndikim. Prandaj, ne nuk mund të marrim asnjë përgjegjësi për këtë përmbajtje të jashtme. Ofruesi ose operatori përkatës i faqeve është gjithmonë përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të lidhura. Faqet e lidhura u kontrolluan për shkelje të mundshme ligjore në momentin e lidhjes. Përmbajtja e paligjshme nuk ishte e njohur në kohën e lidhjes.
Megjithatë, një kontroll i përhershëm i përmbajtjes së faqeve të lidhura nuk është i arsyeshëm pa prova konkrete të një shkeljeje. Sapo të marrim dijeni për shkelje ligjore, ne do të heqim menjëherë lidhje të tilla.

E drejta e autorit
Përmbajtja dhe veprat në këto faqe të krijuara nga operatorët e faqes janë subjekt i ligjit gjerman për të drejtat e autorit. Dyfishimi, redaktimi, shpërndarja dhe çdo lloj shfrytëzimi jashtë kufijve të së drejtës së autorit kërkon pëlqimin me shkrim të autorit ose krijuesit përkatës. Shkarkimet dhe kopjet e kësaj faqeje lejohen vetëm për përdorim privat, jo komercial.
Përderisa përmbajtja në këtë faqe nuk është krijuar nga operatori, respektohen të drejtat e autorit të palëve të treta. Në veçanti përmbajtja e palëve të treta shënohet si e tillë. Nëse megjithatë viheni në dijeni për një shkelje të së drejtës së autorit, ju kërkojmë që të na informoni në përputhje me rrethanat. Sapo të marrim dijeni për ndonjë shkelje ligjore, ne do ta heqim menjëherë këtë përmbajtje. Zgjidhjen e kontesteve

Komisioni Evropian ofron një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet (OS):

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Adresa jonë e postës elektronike mund të gjendet më sipër në print.

Ne nuk jemi të ose të detyruar të marrim pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të Konsumatorit.

Komisioni Evropian ofron një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet (OS):

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Adresa jonë e postës elektronike mund të gjendet më sipër në print.

Ne nuk jemi të ose të detyruar të marrim pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të Konsumatorit.

LËVIZ LART